Salmon at Kanaskat-Palmer State Park 2019-10-06 - derekcs